S O O T A R A

جهت روشنایی خیابان ها و معابر عمومی

1طرفه 7.5 متری        ST-545701

2طرفه 7.5 متری        ST-545702

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز

آویز       ST-511705

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی

سرلوله      ST-524502

دیواری      ST-524501

سردری      ST-524503

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی

سرلوله      ST-501902

دیواری      ST-501901

سردری      ST-501903

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی

سرلوله      ST-504301

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی

سرلوله      ST-503801

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی

سرلوله      ST-503701

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی

سرلوله      ST-501201

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی

سرلوله      ST-501301

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی

سرلوله      ST-502201

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی

سرلوله      ST-501101

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی

سرلوله      ST-502701