S O O T A R A

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز

سرلوله      ST-517002

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی ، چمنـی ،سردری و دیواری

ST-546101

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز

سرلوله      ST-545201

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی ، چمنـی ،سردری و دیواری

سرلوله       ST-515105

دیواری        ST-515106

سردری       ST-515107

آویز             ST-515108