S O O T A R A

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

9.5 متری با حباب مدل کریستال پلی کربنات                          ST-545501

12.5 متری با حباب مدل کریستال پلی کربنات                        ST-545502

9.5 متری با حباب مدل شیپوری پلی کربنات                           ST-545503

12.5 متری با حباب مدل شیپوری پلی کربنات                         ST-545504

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

تک شعله              ST-515111

دو شعله                ST-515112

سه شعله             ST-515113

چهار شعله            ST-515114

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

تک شعله          ST-521504

دو شعله           ST-521505

سه شعله         ST-521506

مناسب جهت روشنایی فضاهای عمومی و خصوصی

ST-545801

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 9 متری                      ST-545401

1طرفه 12 متری                    ST-545404

2طرفه 9 متری                      ST-545402

2طرفه 12 متری                    ST-545405

پارکی خیابانی 9 متری          ST-545403

پارکی خیابانی 12 متری        ST-545406

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

ST-545601

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 9 متری                     ST-541261

1طرفه 12 متری                   ST-541264

2طرفه 9 متری                     ST-541262

2طرفه 12 متری                   ST-541265

پارکی خیابانی 9 متری         ST-541263

پارکی خیابانی 12 متری       ST-541266

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 9 متری                      ST-544201

2طرفه 9 متری                      ST-544202

2طرفه نامنظم 9 متری          ST-544203

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 9 متری                      ST-543604

1طرفه 12 متری                    ST-543601

2طرفه 9 متری                      ST-543605

2طرفه 12 متری                    ST-543602

پارکی خیابانی 9 متری          ST-543606

پارکی خیابانی 12 متری        ST-543603

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

تک شاخه                       ST-533701

دو شاخه                        ST-533702

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

یک شعله         ST-543801

دو شعله          ST-543802

سه شعله       ST-543803

چهار شعله      ST-543804

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

تک شعله              ST-515101

دو شعله                ST-515102

سه شعله             ST-515103

چهار شعله            ST-515104