S O O T A R A

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

تک شعله              ST-515111

دو شعله                ST-515112

سه شعله             ST-515113

چهار شعله            ST-515114

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

تک شعله          ST-521504

دو شعله           ST-521505

سه شعله         ST-521506

مناسب جهت روشنایی فضاهای عمومی و خصوصی

ST-545801

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

ST-545601

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

1طرفه                  ST-546001

2طرفه                  ST-546002

 

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

90 سانتیمتری      ST-541171

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

یک طرفه                        ST-524906

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

تک شاخه                       ST-533701

دو شاخه                        ST-533702

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

یک شعله         ST-543801

دو شعله          ST-543802

سه شعله       ST-543803

چهار شعله      ST-543804

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

تک شعله              ST-515101

دو شعله                ST-515102

سه شعله             ST-515103

چهار شعله            ST-515104

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

یک طرفه                          ST-533601

دو طرفه                           ST-533602

سه طرفه                         ST-533603

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

تک شعله          ST-521501

دو شعله           ST-521502

سه شعله         ST-521503