S O O T A R A

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

9.5 متری با حباب مدل کریستال پلی کربنات                          ST-545501

12.5 متری با حباب مدل کریستال پلی کربنات                        ST-545502

9.5 متری با حباب مدل شیپوری پلی کربنات                           ST-545503

12.5 متری با حباب مدل شیپوری پلی کربنات                         ST-545504

جهت روشنایی خیابان ها و معابر عمومی

1طرفه 7.5 متری        ST-545701

2طرفه 7.5 متری        ST-545702

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 9 متری                      ST-545401

1طرفه 12 متری                    ST-545404

2طرفه 9 متری                      ST-545402

2طرفه 12 متری                    ST-545405

پارکی خیابانی 9 متری          ST-545403

پارکی خیابانی 12 متری        ST-545406

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 6 متری       ST-522301

1طرفه 9 متری       ST-522303

2طرفه 9 متری نامتقارن         ST-522302

2طرفه 12 متری نامتقارن       ST-522304

2طرفه 9 متری متقارن           ST-522305

2طرفه 12 متری متقارن         ST-522306

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 9 متری                     ST-541261

1طرفه 12 متری                   ST-541264

2طرفه 9 متری                     ST-541262

2طرفه 12 متری                   ST-541265

پارکی خیابانی 9 متری         ST-541263

پارکی خیابانی 12 متری       ST-541266

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 9 متری                   ST-542001

2طرفه 9 متری                   ST-542002

پارکی خیابانی 9 متری       ST-542003

جهت روشنایی محوطه و معابر وسیع

8 طرفه 12.5 متری         ST-543501

6 طرفه 9.5 متری           ST-543502

4 طرفه  6.5 متری            ST-543503

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 9 متری                      ST-544201

2طرفه 9 متری                      ST-544202

2طرفه نامنظم 9 متری          ST-544203

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 6 متری             ST-530815

1طرفه 9 متری             ST-530813

1طرفه 10.5 متری        ST-530810

2طرفه 6 متری             ST-530816

2طرفه 9 متری             ST-530814

2طرفه 10.5 متری       ST-530811

2طرفه سولار              ST-530812

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

پارکی خیابانی پرچمدار 10 متری       ST-541901

دو طرفه پرچمدار 10 متری                 ST-541902

پارکی خیابانی با براکت جهت نصب گلدان 10 متری       ST-541903

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 9 متری                      ST-543604

1طرفه 12 متری                    ST-543601

2طرفه 9 متری                      ST-543605

2طرفه 12 متری                    ST-543602

پارکی خیابانی 9 متری          ST-543606

پارکی خیابانی 12 متری        ST-543603

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

یک شعله         ST-543801

دو شعله          ST-543802

سه شعله       ST-543803

چهار شعله      ST-543804