S O O T A R A

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

یک طرفه 6 متری                    ST-522601

یک طرفه 9 متری                    ST-522606

یک طرفه 12 متری                  ST-522607

دو طرفه 90 درجه 6 متری        ST-522603

دو طرفه 90 درجه 9 متری        ST-522608

دو طرفه 90 درجه 12 متری      ST-522609

دو طرفه 180 درجه 6 متری      ST-522602

دو طرفه 180 درجه 9 متری      ST-522614

دو طرفه 180 درجه 12 متری    ST-522615

سه طرفه 6 متری                    ST-522604

سه طرفه 9 متری                    ST-522610

سه طرفه 12 متری                  ST-522611

چهار طرفه 6 متری                   ST-522605

چهار طرفه 9 متری                   ST-522612

چهار طرفه 12 متری                 ST-522613

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 6 متری         ST-544301

1طرفه 9 متری         ST-544303

1طرفه 12 متری       ST-544305

2طرفه 6 متری         ST-544302

2طرفه 9 متری         ST-544304

2طرفه 12 متری       ST-544306

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 5.7 متری       ST-544101

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 6 متری         ST-544407

1طرفه 9 متری         ST-544401

1طرفه 12 متری       ST-544404

2طرفه 6 متری         ST-544408

2طرفه 9 متری         ST-544402

2طرفه 12 متری       ST-544405

پارکی خیابانی 6 متری         ST-544409

پارکی خیابانی 9 متری         ST-544403

پارکی خیابانی 12 متری       ST-544406