S O O T A R A

پایه های مخروطی (کونیک) جهت نصب در معابر

ارتفاع نهایی 5000 میلیمتر       ST-516005

ارتفاع نهایی 6000 میلیمتر       ST-516006

ارتفاع نهایی 7000 میلیمتر       ST-516007

ارتفاع نهایی 8000 میلیمتر       ST-516008

ارتفاع نهایی 9000 میلیمتر       ST-516009

ارتفاع نهایی 10000 میلیمتر       ST-516010

ارتفاع نهایی 11000 میلیمتر       ST-516011

ارتفاع نهایی 12000 میلیمتر       ST-516012

ارتفاع نهایی 13000 میلیمتر       ST-516013

ارتفاع نهایی 14000 میلیمتر       ST-516014

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی

لامپ 250 وات جیوه      ST-510301

لامپ 400 وات جیوه      ST-510302

لامپ 250 وات سدیم/متال      ST-510303

لامپ 400 وات سدیم/متال      ST-510304

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی

برای لامپ جیوه 250 وات      ST-510401

برای لامپ جیوه 400 وات      ST-510402

برای لامپ سدیم/متال 250 وات      ST-510403

برای لامپ سدیم/متال 400 وات      ST-510404

برای لامپ کامپکت                  ST-510405

حفاظ فلزی                             ST-510406

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

8 متری          ST-521201

11 متری        ST-521202

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

7.5 متری         ST-521101

11.5 متری       ST-521102

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

یک طرفه 6 متری                    ST-522601

یک طرفه 9 متری                    ST-522606

یک طرفه 12 متری                  ST-522607

دو طرفه 90 درجه 6 متری        ST-522603

دو طرفه 90 درجه 9 متری        ST-522608

دو طرفه 90 درجه 12 متری      ST-522609

دو طرفه 180 درجه 6 متری      ST-522602

دو طرفه 180 درجه 9 متری      ST-522614

دو طرفه 180 درجه 12 متری    ST-522615

سه طرفه 6 متری                    ST-522604

سه طرفه 9 متری                    ST-522610

سه طرفه 12 متری                  ST-522611

چهار طرفه 6 متری                   ST-522605

چهار طرفه 9 متری                   ST-522612

چهار طرفه 12 متری                 ST-522613

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 9 متری       ST-522901

1طرفه 12 متری     ST-522903

2طرفه 9 متری       ST-522902

2طرفه 12 متری     ST-522904

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 6 متری         ST-544301

1طرفه 9 متری         ST-544303

1طرفه 12 متری       ST-544305

2طرفه 6 متری         ST-544302

2طرفه 9 متری         ST-544304

2طرفه 12 متری       ST-544306

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 6 متری       ST-524607

2طرفه 6 متری       ST-524608

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 5.7 متری       ST-544101

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 6 متری         ST-544407

1طرفه 9 متری         ST-544401

1طرفه 12 متری       ST-544404

2طرفه 6 متری         ST-544408

2طرفه 9 متری         ST-544402

2طرفه 12 متری       ST-544405

پارکی خیابانی 6 متری         ST-544409

پارکی خیابانی 9 متری         ST-544403

پارکی خیابانی 12 متری       ST-544406

جهت روشنایی بزرگراه ها و معابر عمومی

1طرفه 9 متری                     ST-523101

1طرفه 12 متری                   ST-523103

2طرفه 9 متری                     ST-523102

2طرفه 12 متری                   ST-523104

پارکی خیابانی 9 متری         ST-523106

پارکی خیابانی 12 متری       ST-523105