S O O T A R A

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

تک شعله              ST-515111

دو شعله                ST-515112

سه شعله             ST-515113

چهار شعله            ST-515114

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

تک شعله          ST-521504

دو شعله           ST-521505

سه شعله         ST-521506

مناسب جهت روشنایی فضاهای عمومی و خصوصی

ST-545801

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

ST-545601

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

1طرفه                  ST-546001

2طرفه                  ST-546002

 

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

یک طرفه                            ST-541102

دو طرفه 90 درجه               ST-541105

دو طرفه 180 درجه             ST-541106

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی ، چمنـی ،سردری و دیواری

سرلوله       ST-515105

دیواری        ST-515106

سردری       ST-515107

آویز             ST-515108

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

یک طرفه                        ST-524906

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

یک طرفه       ST-541201

دو طرفه         ST-541202

سه طرفه        ST-541203

چهار طرفه      ST-541204

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

تک شاخه                       ST-533701

دو شاخه                        ST-533702

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

یک شعله         ST-543801

دو شعله          ST-543802

سه شعله       ST-543803

چهار شعله      ST-543804

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

تک شعله              ST-515101

دو شعله                ST-515102

سه شعله             ST-515103

چهار شعله            ST-515104