S O O T A R A

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز

آویز بزرگ        ST-515201

آویز کوچک      ST-515301

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز

آویز       ST-511705

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز

آویز      ST-514807

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز

آویز       ST-503102

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز

آویز       ST-515108

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز

آویز       ST-541164

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی

سرلوله      ST-502701