S O O T A R A

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

تک شعله              ST-515111

دو شعله                ST-515112

سه شعله             ST-515113

چهار شعله            ST-515114

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

تک شعله          ST-521504

دو شعله           ST-521505

سه شعله         ST-521506

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز

سرلوله      ST-517002

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی ، چمنـی ،سردری و دیواری

ST-546101

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز

سرلوله      ST-545201

جهت روشنایی معابر عمومی وفضای سبز و قابلیت نصب بر روی پایه های پارکی ، چمنـی ،سردری و دیواری

سرلوله       ST-515105

دیواری        ST-515106

سردری       ST-515107

آویز             ST-515108

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

تک شعله              ST-515101

دو شعله                ST-515102

سه شعله             ST-515103

چهار شعله            ST-515104

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

تک شعله          ST-521501

دو شعله           ST-521502

سه شعله         ST-521503

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

یک طرفه                          ST-541401

دو طرفه                           ST-541402

سه طرفه                         ST-541403

جهت روشنایی معابر و فضای سبز

یک طرفه                         ST-527201

دو طرفه                           ST-527202

سه طرفه                         ST-527203